جستجو
» حقوق شهروندان » حقوق مراجعین به شهرداری

حقوق مراجعین به شهرداری

مقام معظم رهبری : روحیه خدمتگذاری، خاکساری ، تواضع در مقابل مردم و شناخت عظمت مردم را برای خودتان حفظ کنید ، که این نعمت بزرگی است .

اصول حاکم بر منشور :

اصل برابری : همه شهروندان دربرابر قانون برابرند و باید با همه آنان در شرایط مشابه رفتار یکسان داشت . کارمندان باید در محدوده وظایف  شغلی خود ، امکان دسترسی برابر به خدمات دولتی را برای همه شهروندان فراهم کرده و با آنان بدون هیچ گونه تبعیض رفتار نمایند .

اصل حاکمیت قانون در مناسبات اداری : همه امور دولتی مبنای قانونی دارد و تصمیمات و اقدامات اداری کارمندان باید براساس احترام به قوانین و مقررات موجود اتخاذ و انجام گردد.

اصل شهروند مداری (مردم مداری) : هدف غایی از تشکیل سازمان های دولتی و استخدام کارمندان ، ارایه خدمت بهتر به مردم و شهروندان است . کارمندان باید در گفتار ، کردار و نگرش های خود عنوان " خدمتگذار  مردم " را متجلی سازند . کارمندان متعهد هستند که در تصمیم گیریها ، انجام وظایف و رفتارهای خود منافع  و ترجیحات مردم و شهروندان و مصالح  عمومی را در نظر گیرند و امکان دسترسی راحت تر و عام تر به خدمات دولتی را فراهم نمایند

.

اصل احترام و اعتماد : کارمندان در تعاملات و رفتارهای خود با سایر افراد از قبیل مافوق ها ، زیردستان ، همکاران و مراجعان باید احترام آنان را حفظ نمایند. به انتظارات و احساسات دیگران اهمیت قائل شده و بر مبنای اعتماد به طرف مقابل عمل کنند .

اصل شفافیت : کارمندان باید تمامی اطلاعات مربوط با امور و فرآینده های جاری دستگاه اجرایی ( به غیر از اموری که در زمره اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده قرار دارد) را به طور شفاف در چارچوپ مقررات و ضوابظ در اختیار ذینفعان قرار دهند. این اطلاعات ضمن مشخص کردن فرآینده های سازمانی، مبنای پاسخگویی کارمندان به مردم و مراجع ذی صلاح پاسخگو هستند.

اصل پاسخگویی : سازمان های دولتی برای مردم اینجاد میشوند و باید در برابر آنان  پاسخگو باشند. کارمندان مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود را بر عهده گرفته و در مورد آنها به مردم و مراجع ذیصلاح پاسخگو هستند.

اصل عدم سوء استفاده از موقعیت شغلی : کارمندان نباید از اختیارات و جایگاه شغلی و سازمانی خود در جهت منافع شخص یا گروه خاصی استفاده نمایند. اختیارات شغلی و سازمانی باید فقط برای انجام وظایف سازمانی و در جهت مصالح عمومی به کار گرفته شوند.

اصل تعهد و وفاداری به سازمان : کارمندان باید نسبت به دستگاه متبوع خود و اهداف ، مأموریتها و ضوابط آن متعهد وفادار باشند و با علاقه مندی و تمام توان از طریق انجام صحیح وظایف و مسئولیت های شغلی و سازمانی در راستای تحقق اهداف و مأموریتهای سازمان تلاش نمایند.

اصل به کارگیری مهارت و تخصص : کارمندان باید تلاش نمایند تا مهارت ، دانش و تخصص مربوط به وظیفه شغلی و سازمانی خود را فراگرفته و تمام توان فنی ، تخصصی و حرفه ای خویش را برای انجام بهینه فعالیتهای شغلی و سازمانی به کار گیرند.

مفاد منشور :

انجام وظایف و مسئولیتهای شغلی و سازمانی

به رعایت نظم و انضباط در انجام فعالیتها و حضور به موقع در سازمان  توجه نماییم .

در انجام وظایف و مسئولیت ها پشتکار و جدیت داشته و آنهای را با دقت ، صحت و به موقع انجام دهیم .

سعی نماییم تا دانش خود را در زمینه فعالیت های سازمانی به روز نگه داشته و آنها را با توانمندی و ابتکار خود در انجام فعالیت های اداری و سازمانی به کار گیریم.

به ایده ها و افکار جدید ارزش قائل شده و برای اجرایی کردن آنها  به شکل منطقی در ایستگاه اجرایی متبوع و نظام اداری تلاش کنیم .

از امکانات ، تجهیزات و سرمایه های نظام اداری حفاظت نموده و در استفاده موثر و مطلوب از آنها بکوشیم .

در انجام فعالیت ها و تعاملات ، روابط خویشاوندی، قوی ، جنسی ، نژادی، مذهبی و غیره تأثیری در تصمیمات و اقداماتمان نداشته باشد.

روحیه انتقاد پذیری داشته و انتقادات سازنده دیگران را به عنوان فرصتی برای اصلاح و بهبود خود و فعالیت هایمان بدانیم .

همیشه و در همه حال رضایت خدای متعال را مد نظر قرارداده و برآنچه که خداوند امر یا از آن نهی می کند، توجه کامل داشته و او را ناظر بر اعمال و کردار خویش بدانیم .

رفتار و برخورد با ارباب رجوع و همکاران

مردم و شهروندان به عنوان ذی حق برای نظام اداری هستند، تلاش نماییم با ایجاد ارتباط مناسب و ارایه خدمت بهتر، تصویری مثبت از دستگاه اجرایی و نظام اداری در ذهن آنان ایجاد کنیم.

به مراجعه کنندگان به صورت عادلانه  و در چارچوب قوانین، مقررات و ضوابط خدمت ارایه دهیم .

در محدوده وظایف شغلی ، اطلاعات و راهنمایی های لازم و مناسب به ارباب رجوع ارایه و در زمینه خدمات، شفاف سازی صورت دهیم .

خواسته هاس قانونی ارباب رجوع را در چارچوب وظایف خود با صحت، دقت و سرعت و بدون تشریفات زائد اداری و تحمیل هزینه اضافی به وی ارایه دهیم .

به ارباب رجوع احترام گذاشته و در استقبال و صحبت با آنان گشاده رو باشیم .

به نظرات ، پیشنهاد ها و  بازخوردهای شهروندان و مراجعه کنندگان به عنوان منبعی گرانبها برای بهبود عملکرد نگاه کرده و با دید منطقی به آنها توجه کنیم .

به نظم و آراستگی شخصی و محل کار خود توجه کنیم .

سعی کنیم تا فرهنگ تکریم ارباب رجوع ، پاسخگویی و گرهگشایی از مشکلات مردم و مراجعان به یک ارزش حاکم در نظام اداری تبدیل شود.

روحیه کار جمعی را در خود تقویت کرده و در انجام فعالیتهای گروهی مشارکت جو و مشارک پذیر باشم .

روحیه قدر دانیاز دیگران را در خود تقویت کرده و سهی نماییم که این امر را در بین همکاران اشاعه دهیم.

دانش، تجربه و توانمندی های خود را با سعه صدر در اختیار همکاران قرار داده و در ارتقاء توانمندی های آنان کوشا باشیم .

تا حد ممکن در حل مشکلات شغلی همکارن تلاش نماییم و از تجسس در زندگی خصوصی آنان پرهیز نماییم .

کمیته صیانت از حقوق شهروندی شهرداری بندر بوشهر