جزییات مناقصه و مزایده

بهره برداری از گرمابه های عمومی واقع در پارکهای سطح شهر

فراخوان

۳۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۱

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
بهره برداری از گرمابه های عمومی واقع در پارکهای سطح شهر 98.33 22b126c1-2ca0-4d46-b56a-498b1687c1c2.pdf