جستجو
  • اسلایدر
  • شهرداری بوشهر
  • شهرداری بندر بوشهر
  • تصویر شهر
  • اسلایدر اصلی

گـزارش تصـویـری

پرسش

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

نقشه