تخریب و نوسازی / پروانه ساختمان / اضافه اشکوب

صدور پروانه ساختمانی