کدعنوانتاریخ شروعتاریخ خاتمهوضعیت
14خدمات شهری۱۵ دی ۱۴۰۰۲۶ اسفند ۱۴۰۰
13خدمات شهری۲۲ دی ۱۳۹۷ 
12سامانه 137۲۲ دی ۱۳۹۷ 
11سامانه 137۲۲ دی ۱۳۹۷ 
9وضعیت سطح آسفالت خیابانها و معابر در منطقه۹ آبان ۱۳۹۷ 
8جمع‌آوری منظم زباله و پسماندهای جامد۹ آبان ۱۳۹۷ 
5اولویت شهردار آینده۱۵ اَمرداد ۱۳۹۷۱۶ شهریور ۱۳۹۷
4تقاطع غیر همسطح۹ خرداد ۱۳۹۷۱۰ تیر ۱۳۹۷
3چرخ فلک شهری۸ خرداد ۱۳۹۷۹ خرداد ۱۳۹۷
2محیط شهری۸ خرداد ۱۳۹۷۹ خرداد ۱۳۹۷
1میزان رضایت شهروندان از پروژه فانوس دریایی؟۱ خرداد ۱۳۹۷