جزئیات نظرسنجی

توسعه و نگهداری فضای سبز شامل بوستانها، درختان، فضای سبز بلوارها و ... را چگونه ارزیابی می کنید؟

۱۵ دی ۱۴۰۰

۲۶ اسفند ۱۴۰۰

کدعنوانتعداد انتخاب
62
خیلی زیاد
 0%
0
63
زیاد
 0%
0
50
متوسط
 0%
0
64
کم
 0%
0
65
خیلی کم
 0%
0
  0 رای

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه