جزئیات نظرسنجی

توسعه و نگهداری فضای سبز شامل بوستانها، درختان، فضای سبز بلوارها و ... را چگونه ارزیابی می کنید؟

۱۵ دی ۱۴۰۰

۲۶ اسفند ۱۴۰۰

کدعنوانتعداد انتخاب
62
خیلی زیاد
 0%
0
63
زیاد
 0%
0
50
متوسط
 0%
0
64
کم
 0%
0
65
خیلی کم
 0%
0
  0 رای