جستجو
» شهرداری بندر بوشهر » نمودار سازمانی

 • چارت سازمانی

  • حوزه شهردار

   • مدیریت ارتباطات و امور بین الملل

   • مدیریت حراست

   • مدیریت بازرسی و حسابرسی داخلی

   • مدیریت سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

   • املاک

   • حقوقی

  • معاونت توسعه مدیریت و منابع

   • مدیریت سرمایه انسانی

   • مدیریت امور مالی

   • مدیریت تشخیص و وصول درآمد

   • مدیریت برنامه و بودجه

  • معاونت امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک

   • مدیریت برنامه ریزی امور عمرانی

   • مدیریت فنی و نظارت بر پروژه های عمرانی

   • مدیریت حمل و نقل و ترافیک

  • معاونت خدمات شهری

   • مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری

   • مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری

   • مدیریت آرامستانها

  • مناطق

   • منطقه یک

   • منطقه دو

   • بافت فرهنگی و تاریخی بوشهر