شهرداری بندر بوشهر|فراخوان عمومی

فراخوان های عمومی

عنوانشمارهنوع
  فراخوان
5000005701000020 فراخوان
۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۷1 فراخوان
  فراخوان
2000005701000002 فراخوان
2099005701000057 فراخوان
۵۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰3 فراخوان
۲۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۳ فراخوان
  فراخوان
  فراخوان
2098005701000069 فراخوان
  فراخوان
۵۰۹۸۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۷ فراخوان

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه