جزئیات نظرسنجی

رسیدگی به کانالها، جویها و کنترل آبهای روان

۲۲ دی ۱۳۹۷

کدعنوانتعداد انتخاب
45
ضعیف
 0%
0
46
متوسط
 0%
0
47
خوب
 0%
0
  0 رای