سازگاری با زمینه کالبدی در بافت تاریخی بوشهر

 ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
  فایلهای مرتبط
سازگاری با زمینه کالبدی در بافت تاریخی بوشهر
مقصود بازگشت به خانه است بازگشت به خویشتن خویش، به دور از غم غربت و هجرت، جهت حرکت به سوی آینده، در حال زندگی کنیم و از گذشته ی خود درس گرفته، و آن را به فراموشی نسپاریم و رنگ تعلق به سرای خود بخشیم.ما ساکن خانه های خود هستیم و نه از آن خاطره ای داریم، ونه در شکل بخشیدن به خاطره ی آن سهیم هستیم. شکست ناشی از اندیشه ی نوگرایانه ی تولید دوباره را می توان به چشم دید.بایستی به بافت های کهن شهری اندیشه ای نو را تزریق کرد، که شهروند در آن نقش دوگا¬نه ی بازیگر و تماشاگر را دارا باشد. در این صورت تعاملی بین شهر و شهروند برقرار می گردد و معمار می تواند در خاطره سازی برای فضاها ایفای نقش کند.دیرزمانی است که مردم بافت تاریخی فقط نقش یک تماشاگر را در زندگی خویش دارند برای اینکه طراحی متناسب و ماندگاری داشته باشیم، بایستی به زمینه طرح و فرهنگ و پیشینه ی مردم آن توجه داشته واز آن بهره گیریم. زمینه گرایی با تاریخ، فرهنگ و اجتماع پیوند دارد.بایستی بر روی شانه پیشکسوتان بایستیم و سنت خاصی را ادامه دهیم.روش این تحقیق توصیفی تحلیلی است و ابزار تحقیق مطالعات کتابخانه ای میدانی و پرسشنامه می باشد نتیجه ی احتمالی این تحقیق ارائه راه حلی بهینه برای رسیدن به تعامل بین معماری جدید و بومی ، احترام به سنت ها و به کار گیری آنها در معماری امروز، توجه به نیازهای انسان های معاصر و پیشرفت تکنولوژی ، بهره گیری از نظریات ساکنان بافت در طراحی ، دخیل کردن مردم در سرنوشت خویش و ارائه راهکار جهت طراحی در بافت تاریخی بوشهر با بهره گیری از فرهنگ و زمینه ی تاریخی آن می باشد.

مقدمه

سیمای بافت تاریخی بندر بوشهر دچار دوگانگی و اغتشاش شده وآنچه باقی مانده رو به ویرانی  ،است .بخش عظیمی از آن ویران شده است. یکی از عوامل مخل می تواند نبودن ضوابط طراحی وعدم پیگیری این ضوابط توسط مسئولین مربوطه می باشد .رشد و توسعه   ارتباط انسانها را با یکدیگر ساده کرده است و ،ی رسانه های گروهی شرایط  آمیختن فرهنگ های گوناگون را با هم فراهم ساخته است. با ورود نوگرایی و به وجود آمدن سبک هایی مثل سبک بین الملل ،که اصول آنها یکسان سازی فرهنگ های متفاوت بود  برخی از مردم از گذشته ی خود فاصله گرفتندو  بدون توجه به فرهنگ خود ، سعی کردند معماری یکسانی را دارا باشند . در نتیجه ی این سبک ، سنت سینه به سینه به آنها منتقل شده  ،های خود را که در طی سالیان بود  به فراموشی سپردند جنبه ی مجهول و مبهم  انتخاب نگرش مناسب در مواجهه با بافت تاریخی است  و نتیجه متغییر هایی مانند وضعیت موجود بافت، نیازهای کنونی جامعه و تغییر فرهنگی می تواند بر متغییر وابسته طرح معماری مجموعه تأثیر بگذارد .منظور از تحقیق دستیابی به راهحل مناسب با توجه به نیاز زمانی جامعه و تطابق با شرایط بافت تاریخی پیرامون است.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.
 

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه