مزایده ها

عنوانشمارهنوع
۵۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۱۶ مزایده
۵۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰17 مزایده
5001005701000015 مزایده
1001005701000005 مزایده
۵۱۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۱۵/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25 مزایده
۵۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰13 مزایده
۵۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۱۲ مزایده
5001005701000011 مزایده
1001005701000004 مزایده
۵۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۹ مزایده
۵۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۸ مزایده
1001005701000003 مزایده
5001005701000007 مزایده
5001005701000006 مزایده
۵۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۵ مزایده
5001005701000003 مزایده
1001005701000002 مزایده
۱۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۱ مزایده
5001005701000002 مزایده
۵۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۱ مزایده
۱۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰7 مزایده
۱۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۶ مزایده
5000005701000022 مزایده
۱۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۵ مزایده
۵۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۲۱ مزایده
۱۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۴ مزایده
5100005701000088/89/90/91/92/93 مزایده
5000005701000017 مزایده
۵۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۱۶ مزایده
۵۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۱۵ مزایده
۵۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۱۳ مزایده
5000005701000012 مزایده
۱۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۳ مزایده
۵۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۱۰ مزایده
  مزایده
100000570100001 مزایده
۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۱۸ مزایده
۵۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۷ مزایده
  مزایده
۱۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۱ مزایده
۵۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۳ مزایده
۵۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰4 مزایده
۵۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۲ مزایده
  مزایده
۱۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۱ مزایده
۵۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۱۷ مزایده
۵۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰15 مزایده
۵۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۱۴ مزایده
۵۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۱۳ مزایده
۵۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۱۲ مزایده
۵۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۱۱ مزایده
۵۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۱۰ مزایده
  مزایده
  مزایده
۵۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰7 مزایده
۵۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۵ مزایده
۵۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۴ مزایده
5099005701000001 مزایده
۲۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۱ مزایده
  مزایده
5098005701000018 مزایده
5098005701000017 مزایده
  مزایده
۵۰۹۸۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۱۴ مزایده
  مزایده
۲۰۹۸۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۲ مزایده
۱۰۹۸۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۳ مزایده
  مزایده
۵۰۹۸۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۱۰ مزایده
  مزایده
  مزایده
  مزایده
  مزایده
۵۰۹۸۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۵ مزایده
  مزایده
  مزایده
  مزایده
  مزایده
  مزایده
  مزایده
  مزایده
  مزایده
  مزایده
  مزایده
1784 مزایده
4060 مزایده
  مزایده
  مزایده

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه