جستجو
» شهرداری بندر بوشهر » مناطق » بافت فرهنگی و تاریخی بوشهر

بافت فرهنگی و تاریخی بوشهر

 

 

مشخصات مدیر :

 

نام :

نام خانوادگی :

مدت خدمت :

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

سوابق علمی :

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

سوابق خدمتی :

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  شرح وظایف :


- انجام کلیه وظایف شهرداری در در سطح منطقه با هماهنگی با معاونت‌های تخصصی ذیربط

- انجام امور مربوط به خدمات شهری و اهتمام در تامین نیازمندی‌های زیست‌محیطی شهری و نظارت بر نحوه فعالیت پیمانکاران خدمات شهری نواحی تحت نظارت

- جلوگیری از هرگونه فعالیت‌هایی که مغایر با مقررات شهرداری و مفاد بندهای مربوطه در ذیل ماده 55 قانون شهرداری‌ها است.

- اقدام به صدور پروانه ساختمان و مجوز تعمیرات و پایان کار و پاسخ استعلام در مورد املاک و پیشه‌وران با توجه به مقررات و دستورالعملهای شهرسازی و صنعتی در حد اختیارات تفویض شده مصوب

- نظارت بر عملیات ساختمانی محدوده منطقه با توجه به مقررات مصوب و دستورالعملهای صادره از معاونتهای مربوطه

- نظارت بر امور اداری و مالی منطقه براساس اختیارات تفویض شده

- تنظیم بودجه و اقدام در وصول درآمدهای قانونی شهرداری و برنامه اجرائی سالانه و اعلام احتیاجات منطقه به واحدهای مربوط و پیگیری در تامین آنها

- نظارت و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز

- پیش بینی نیازهای عمرانی منطقه و اعلام آن به معاونت ذیربط و نظارت بر حسن اجرای پروژه های عمرانی در سطح منطقه

 

 


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

مهمترین اقدامات و برنامه های سال 97 :

 

الف : اجرا شده

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

ب : در دست اجرا

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________