جستجو
» شهرداری بندر بوشهر » معاونت توسعه مدیریت و منابع

معاونت توسعه مدیریت و منابع


 

مشخصات مدیر :

 

نام : ایمان 

نام خانوادگی :چارکی                                          

مدت خدمت :                                                             

ایمان چارکی

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

سوابق علمی :

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

سوابق خدمتی :

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  شرح وظایف :

 

-   سیاستگذاری، برنامه ریزی  و نظارت بر امور اداری و مالی و توسعه مدیریت و منابع شهرداری

-   نظارت بر حسن اجرای آئین نامه های استخدامی، آیین نامه ها و مقررات استخدامی

-   نظارت بر وصول درآمد

-   نظارت بر کلیه هزینه ها و معاملات شهرداری و نگهداری حساب هزینه ها و همچنین نظارت بر اعتبارات مصرف شده واحدها

-   نظارت برتامین امکانات و حفظ و اداره کردن دارایـی های منقـول و غیـر منقـول متعلق به شهـرداری

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

مهمترین اقدامات و برنامه های سال 97 :

 

الف : اجرا شده

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

ب : در دست اجرا

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________