جستجو
» شهرداری بندر بوشهر » معاونت توسعه مدیریت و منابع » مدیریت تشخیص و وصول درآمد

مدیریت تشخیص و وصول درآمد

 

مشخصات مدیر :

 

نام :حسین

نام خانوادگی :دیری زاده

مدت خدمت :

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

سوابق علمی :

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

سوابق خدمتی :

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  شرح وظایف :

 

-  برنامه ریزی و اقدام لازم به منظـور وصـول تعرفه مصوب درآمدها و عوارض شهـرداری اعم از تعرفه وصولی مرکـز یا تعرفه عوارض که وصول آنها به مناطق یا سایر واحدهای تابعه تفویض گردیده و نگهداری حساب اقلام مختلف تعرفه های مذکور

-  برنامه ریزی به منظور مطالعه و پیشنهاد منابع جدید و بازنگری منابع درآمد

-  صدور دستورالعمل به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت مودیان تعرفه های مصوب عوارض و ارائه روشهای تازه برای گردش امور وصول عوارض جاری شهروندان

-  اتخاذ تدابیر لازم به منظور تشخیص و استیفای حقوق شهرداری به حیطه وصول درآوردن بدهی معوقه مودیان

-  برنامه ریزی به منظور شناسایی نقاط ضعف عملیات مرتبط با وصول عوارض و درآمدها در شهرداری

-  جذب و وصول عوارض و درآمدهای وصولی و اتخاذ تدابیر لازم برای جذب کامل و به موقع آنها

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

مهمترین اقدامات و برنامه های سال 97 :

 

الف : اجرا شده

 

 

ب : در دست اجرا