جستجو
» شهرداری بندر بوشهر » حوزه شهردار

حوزه شهردار

 مشخصات مدیر :

 فردین خورشیدیان   

نام : فردین 

نام خانوادگی : خورشیدیان

مدت خدمت : 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

سوابق علمی :

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

سوابق خدمتی :

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  شرح وظایف :

 

-تنظیم و هماهنگی برنامه ها، ملاقات، ارتباطات و جلسات شهردار

-ابلاغ دستورات شهردار به اشخاص و واحدهای تابعه و پیگیری آنها طبق دستور.

-تنظیم و ارائه پرونده ها، گزارشات، نشریات و مکاتباتی که شهردار باید ملاحظه و یا امضاء نماید و اعاده  آنها به مراجع ذیربط.

-یادداشت و یادآوری تاریخ تشکیل سمینارها،کنفرانسها، همایشها و جلسات و آماده نمودن سوابق و پرونده های مربوط برای اطلاع و مطالعه قبلی شهردار

-ارائه گزارش مطالب ضروری و مهم روزانه به شهردار با هماهنگی حوزه های زیر مجموعه شهردار.

-پاسخگویی و راهنمایی مراجعین به حوزه شهردار

-ارائه پیشنهاد در خصوص طرحها و لوایح ارائه شده به شورای اسلامی شهر

-ثبت لوایح و کلیه نامه های وارده و تنظیم و ارائه آنها جهت طرح در جلسات عمومی شورای شهر و کمیسیونهای فرعی زیر مجموعه آن

-تعیین و تنظیم وقت ملاقات با ریاست و سایر اعضاء شورای شهر

-درج صورتجلسات و مذاکرات انجام شده در جلسات شورای شهر در دفتر خاص

- حفظ و نگهداری اسناد و اوراق و صورتجلسات و مصوبات شورای شهر

-انجام دعوت از مقامات و مسئولین مختلف جهت شرکت در جلسات شورای شهر در اجرای مصوبات و دستورالعملهای شورای مذکور

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

مهمترین اقدامات و برنامه های سال 97 :

 

الف : اجرا شده

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

ب : در دست اجرا

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________