گزارش عملکرد مالی شهرداری

 

حساب

گردش بدهکار طی دوره

گردش بستانکار طی دوره

مانده بدهکار پایان دوره

72110103 ه.ز. پرسنلی-ح،ا،د-حقوق کارمندان

0

 

72110104 ه.ز. پرسنلی-ح،ا،د- دستمزد کارگران رسمی

0

 

72110106 ه.ز. پرسنلی-ح،ا،د-حقوق یا  کارکنان قراردادی;0.0000;0.0000;6232430035.0000;0.0000;6232430035.0000;0.0000,,,,,

 

72110203 ه.ز. پرسنلی- م،ف - مزایای کارمندان ثابت;0.0000;0.0000;8174828387.0000;277134.0000;8174551253.0000;0.0000,,,,,

 

72110204 ه.ز. پرسنلی- م،ف - مزایای کارگران رسمی;0.0000;0.0000;1075786458.0000;0.0000;1075786458.0000;0.0000,,,,,

 

72110206 ه.ز. پرسنلی- م،ف - مزایای کارکنان قراردادی;0.0000;0.0000;10734450135.0000;241539.0000;10734208596.0000;0.0000,,,,,

 

72110208 ه.ز. پرسنلی- م،ف - اضافه کار,نوبتکاری,تعطیل کاری

18,657,655,939

0

18,657,655,939

72110209 ه.ز. پرسنلی- م،ف - اندازه سهم شهرداری ،حق بازنشستگی سهم شهرداری حق بیمه تامین اجتماعی و.............;0.0000;0.0000;8816251812.0000;0.0000;8816251812.0000;0.0000,,,,,

 

72110210 ه.ز. پرسنلی- م،ف - کمک غیرنقدی ، کمک عائله مندی ، بن،هزینه نهار;0.0000;0.0000;2316717367.0000;0.0000;2316717367.0000;0.0000,,,,,

 

72120301 ه،ا-ماموریت وهزینه سفر داخل کشور;0.0000;0.0000;132206945.0000;0.0000;132206945.0000;0.0000,,,,,

 

72120304 ه،ا-حمل و نقل,پست,تلفن,فاکس

789,083,000

0

789,083,000

72120404 ه .ا-اجاره بهاو کرایه-کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه

8,053,856,729

0

8,053,856,729

72120501 ه .ا- خ.ق- نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات

313,500,000

0

313,500,000

72120502 ه .ا- خ.ق-نگهدای و تعمیرات وسایل اداری

169,190,624

0

169,190,624

72120503 ه .ا- خ.ق-  نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسائط نقلیه

299,582,970

0

299,582,970

72120504 ه .ا- خ.ق- چاپ اوراق دفاتر نشریات آگهی و عکس

35,000,000

0

35,000,000

72120505 ه .ا- خ.ق- جشن,سوگواری,افطار

1,519,450,114

25,000,000

1,494,450,114

72120506 ه .ا- خ.ق- آموزشی  کارکنان

54,450,000

0

54,450,000

72120508 ه .ا- خ.ق- آموزش,مطالعات,تحقیقات

20,000,000

0

20,000,000

72120509 ه .ا- خ.ق- هزینه های بانکی(کارمزد,بهای دسته چک.....)

69,847,959

0

69,847,959

72120510 ه .ا- خ.ق- حق الزحمه,جلسه,وکاله,تدریس,مشاوره,حسابرسی

2,622,782,266

0

2,622,782,266

72120511 ه .ا- خ.ق- واگذاری خدمات شهری و اداری

9,853,815,388

0

9,853,815,388

72120513 ه .ا- خ.ق- حق الزحمه حسابرسی

500,000,000

0

500,000,000

72120514 ه .ا- خ.ق- بیمه داراییهای ثابت

390,841,574

0

390,841,574

72120516 ه .ا- خ.ق- هزینه های رفاهی کارکنان 

6,105,670,940

0

6,105,670,940

72120517 ه .ا- خ.ق- بیمه جامع مسئولیت مدنی

52,190,000

0

52,190,000

72120602 ه،خ،ا- سوخت ماشین آلات و وسائط نقلیه;0.0000;0.0000;402000000.0000;0.0000;402000000.0000;0.0000,,,,,

 

72120702 ه،خ،ا- خرید لوازم مصرفی اداری;0.0000;0.0000;252935000.0000;0.0000;252935000.0000;0.0000,,,,,

 

72131202 ه س - م،ت-  تجهیز شهرداریهابه سیستم کامپیوتر;0.0000;0.0000;53000000.0000;0.0000;53000000.0000;0.0000,,,,,

 

72131301 ه س - م،ت- ک،م،ن- خرید لوازم مصرف نشدنی اداری;0.0000;0.0000;30400000.0000;0.0000;30400000.0000;0.0000,,,,,

 

72131303 ه س - م،ت- ک،م،ن-  خرید کتاب;0.0000;0.0000;350000000.0000;0.0000;350000000.0000;0.0000,,,,,

 

72141601 ه،ا- ک،پ," د،ع- تامین اعتبار بودجه شورای شهر

3,900,000,000

0

3,900,000,000

72141608 سایر کمکها و پرداختها به بخش عمومی

1,007,000,000

0

1,007,000,000

72141701 -ه،ا-ک،س،پ،د،ب،خ- کمک به موسسات خصوصی و اشخاص;0.0000;0.0000;1787000000.0000;0.0000;1787000000.0000;0.0000,,,,,

72141702 ه،ا-ک،س،پ،د،ب،خ- هدایا و پرداختهای تشویقی;0.0000;0.0000;1774000000.0000;0.0000;1774000000.0000;0.0000,,,,,

 

72141703 ه،ا-ک،س،پ،د،ب،خ- کمک و اعانات به مستمندان;0.0000;0.0000;499000000.0000;0.0000;499000000.0000;0.0000,,,,,

 

72141901 ه،ا- پ،ا،ک- پرداخت به کارکنان غیر شاغل;0.0000;0.0000;2038606119.0000;0.0000;2038606119.0000;0.0000,,,,,

 

72141904 ه،ا- پ،ا،ک- حق سنوات ماههای کاری خاتمه یافته;0.0000;0.0000;4046328253.0000;0.0000;4046328253.0000;0.0000,,,,,

 

72142001 ه،ا- د،ت- دیون با محل;0.0000;0.0000;6645680354.0000;0.0000;6645680354.0000;0.0000,,,,,

 

جمع کل

54,413,917,503

25,000,000

54,388,917,503

 

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

نقشه