لیست مناقصه ها و مزایده ها

عنوانشمارهنوع
5002005701000007 مزایده
5002005701000006 مزایده
5002005701000005 مزایده
2002005701000008 مناقصه
۱۰۰2۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰2 مزایده
5002005701000003 مزایده
5002005701000004 مزایده
۲۰۰۲۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰6-7 مناقصه
۱۰۰2۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰01 مزایده
2002005701000004-5 مناقصه
۲۰۰2۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰01/03 مناقصه
5002005701000002 مزایده
5002005701000001 مزایده
5001005701000046 مزایده
2001005701000083 مناقصه
5001005701000045 مزایده
۵۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰44 مزایده
۳۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۱ فراخوان
3001005701000002 فراخوان
3001005701000003 فراخوان
5001005701000043 مزایده
۲۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۸۱-۸۲ مناقصه
۵۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۴۲ مزایده
۲۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰80 مناقصه
۱۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰10 مزایده
۵۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۴۱ مزایده
2001005701000007 مزایده
2001005701000077/78/79 مناقصه
۵۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰40 مزایده
5001005701000039 مزایده
۱۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰09 مزایده
2001005701000076 مناقصه
5001005701000037 مزایده
5001005701000036 مزایده
2001005701000075 مناقصه
5001005701000035 مزایده
2001005701000074 مناقصه
۱۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰8 مزایده
2001005701000072 مناقصه
5001005701000034 مزایده
2001005701000073 مناقصه
  فراخوان
2001005701000071 مناقصه
2001005701000070 مناقصه
5001005701000033 مزایده
5001005701000032 مزایده
1001005701000007 مزایده
۵۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۳۱ مزایده
۱۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۶ مزایده
2001005701000001 مزایده
2001005701000002 مزایده
2001005701000003 مزایده
2001005701000005 مزایده
2001005701000004 مزایده
۲۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰68 مناقصه
2001005701000067 مناقصه
5001005701000029 مزایده
2001005701000065 مناقصه
2001005701000052 مناقصه
2001005701000063-64 مناقصه
2001005701000062 مناقصه
5001005701000028 مزایده
500105701000026 مزایده
۵۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰27 مزایده
2001005701000061 مناقصه
۲۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰60 مناقصه
۲۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۵۶ مناقصه
۲۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۵۹ مناقصه
5001005701000025 مزایده
2001005701000058 مناقصه
۲۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۵۷ مناقصه
2001005701000055 مناقصه
2001005701000054 مناقصه
2001005701000053 مناقصه
2001005701000052 مناقصه
۲۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۵1 مناقصه
۵۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۲۳ مزایده
5001005701000022 مزایده
۵۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰21 مزایده
2001005701000050 مناقصه
۵۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰21 مزایده
۲۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۴۷ مناقصه
2001005701000046 مناقصه
2001005701000045 مناقصه
2001005701000043 مناقصه
5001005701000020 مزایده
2001005701000044 مناقصه
2001005701000042 مناقصه
۲۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۳6 مناقصه
۵۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۱4 مزایده
2001005701000041 مناقصه
۵۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۱9 مزایده
2001005701000040 مناقصه
5001005701000018 مناقصه
2001005701000039 مناقصه
2001005701000037 مناقصه
۲۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۳۵ مناقصه
۵۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۱۶ مزایده
۵۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰17 مزایده
2001005701000034 مناقصه
5001005701000015 مزایده
۲۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۳۱/32/33 مناقصه
1001005701000005 مزایده
2001005701000030 مناقصه
2001005701000028/29 مناقصه
۵۱۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۱۵/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25 مزایده
۵۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰13 مزایده
2001005701000027/2001005701000024 مناقصه
۵۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۱۲ مزایده
2001005701000025 مناقصه
۲۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۲۶ مناقصه
2001005701000023 مناقصه
5001005701000011 مزایده
1001005701000004 مزایده
2001005701000022 مناقصه
۵۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۹ مزایده
۵۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۸ مزایده
2001005701000021 مناقصه
1001005701000003 مزایده
۲۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰19 مناقصه
5001005701000007 مزایده
2001005701000020 مناقصه
2001005701000017 مناقصه
5001005701000006 مزایده
2001005701000016 مناقصه
2001005701000005 مناقصه
2001005701000014/15 مناقصه
2001005701000013 مناقصه
2001005701000010 مناقصه
۲۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۱۲ مناقصه
۵۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۵ مزایده
5001005701000003 مزایده
2001005701000011 مناقصه
۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰64 مناقصه
2001005701000009 مناقصه
2001005701000006,7 مناقصه
1001005701000002 مزایده
۱۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۱ مزایده
2001005701000005 مناقصه
2001005701000004 مناقصه
2001005701000002 مناقصه
5001005701000002 مزایده
۵۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۱ مزایده
۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰95 مناقصه
۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۹۴ مناقصه
۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰91 مناقصه
۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰92 مناقصه
۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰93 مناقصه
2000005701000090 مناقصه
۱۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰7 مزایده
2000005701000089 مناقصه
۱۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۶ مزایده
5000005701000022 مزایده
۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۸۷,۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۸8 مناقصه
2000005701000073 مناقصه
۱۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۵ مزایده
۵۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۲۱ مزایده
۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۸۵ مناقصه
  مناقصه
۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰79/80/81 مناقصه
۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰82 مناقصه
۱۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۴ مزایده
  فراخوان
۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰72 مناقصه
۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰74,75,76,77,78 مناقصه
5000005701000020 فراخوان
۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰69 مناقصه
۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۷1 فراخوان
۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰68 مناقصه
۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰67 مناقصه
۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰65 مناقصه
۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰64 مناقصه
۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰62/63 مناقصه
2000005701000061 مناقصه
5100005701000088/89/90/91/92/93 مزایده
۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰57/58 مناقصه
5000005701000017 مزایده
۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰54 مناقصه
۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰59/۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰60 مناقصه
۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰56 مناقصه
۵۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۱۶ مزایده
۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰55 مناقصه
۵۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۱۵ مزایده
2000005701000051/52/53 مناقصه
2000005701000050 مناقصه
2000005701000047/48/49 مناقصه
  مناقصه
۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۴۶ مناقصه
۵۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۱۳ مزایده
2000005701000045 مناقصه
۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰43 مناقصه
۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰44 مناقصه
۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰42 مناقصه
۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰41 مناقصه
5000005701000012 مزایده
۱۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۳ مزایده
  مناقصه
۱۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۲ مناقصه
۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰40 مناقصه
۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۳۹ مناقصه
2000005701000037 مناقصه
2000005701000038 مناقصه
2000005701000035 مناقصه
2000005701000033 مناقصه
2000005701000034 مناقصه
20000057010000032 مناقصه
200000057010000031 مناقصه
۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۲7 مناقصه
۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۲۶ مناقصه
۵۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۱۰ مزایده
  مزایده
100000570100001 مزایده
2000005701000025 مناقصه
۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۲۴ مناقصه
۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۲۳,۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۲۲ مناقصه
۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۲۱ مناقصه
۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۲۰ مناقصه
2000005701000017 مناقصه
2000005701000019 مناقصه
۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۱۸ مزایده
۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۱۵ مناقصه
۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۱4 مناقصه
۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۱۳ مناقصه
2000005701000010 مناقصه
2000005701000011-2000005701000012 مناقصه
۵۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۷ مزایده
۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۹ مناقصه
  فراخوان
  مزایده
2000005701000007 مناقصه
2000005701000008 مناقصه
۱۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۱ مزایده
۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰6 مناقصه
۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۵ مناقصه
۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰6 مناقصه
۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۵ مناقصه
۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۴ مناقصه
۵۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۳ مزایده
۵۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰4 مزایده
۵۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۲ مزایده
2000005701000002 فراخوان
  مزایده
۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۱ مناقصه
۱۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۱ مزایده
۲۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰62 مناقصه
۲۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰63 مناقصه
۲۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰61 مناقصه
۵۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۱۷ مزایده
۲۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰60 مناقصه
۲۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۵۴ مناقصه
۲۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰59 مناقصه
2099005701000058 مناقصه
2099005701000057 فراخوان
۲۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۵۵ مناقصه
2099005701000056 مناقصه
۲۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰53 مناقصه
۵۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰15 مزایده
۲۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۵1 مناقصه
۲۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۵۰ مناقصه
۲۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰52 مناقصه
۵۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۱۴ مزایده
۵۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۱۳ مزایده
2099005701000049 مناقصه
2099005701000043 مناقصه
2099005701000046 مناقصه
2099005701000045 مناقصه
۲۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۴۷ مناقصه
۲۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۴۸ مناقصه
2099005701000042 مناقصه
۵۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۱۲ مزایده
2099005701000040 مناقصه
۲۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۴۱ مناقصه
2099005701000043 مناقصه
2099005701000040 مناقصه
۵۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۱۱ مزایده
2099005701000039 مناقصه
۵۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۱۰ مزایده
  مزایده
  مزایده
2099005701000037 مناقصه
۲۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۳۸ مناقصه
۵۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰7 مزایده
۵۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۵ مزایده
۵۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۴ مزایده
2099005701000036 مناقصه
2099005701000023 مناقصه
۲۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۳۴ مناقصه
۲۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۳۳ مناقصه
۲۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۳۲ مناقصه
2099005701000030 مناقصه
2099005701000031 مناقصه
۲۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۲۹ مناقصه
2099005701000028 مناقصه
۲۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۲۴ مناقصه
2099005701000023 مناقصه
2099005701000021 مناقصه
2099005701000022 مناقصه
2099005701000020 مناقصه
۵۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰3 فراخوان
2099005701000018 مناقصه
2099005701000018 مناقصه
2099005701000017 مناقصه
۲۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰16 مناقصه
2099005701000015 مناقصه
۲۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۸ مناقصه
۲۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۹ مناقصه
۲۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۱۲ مناقصه
۲۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۱۳ مناقصه
۲۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰11 مناقصه
2099005701000010 مناقصه
2099005701000004 مناقصه
2099005701000007 مناقصه
2099005701000006 مناقصه
۲۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۲ مناقصه
۲۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۵ مناقصه
۲۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۳ فراخوان
5099005701000001 مزایده
۲۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۱ مزایده
  مزایده
  مناقصه
۲۰۹۸۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۸۲ مناقصه
2098005701000081 مناقصه
۲۰۹۸۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۸۰ مناقصه
۲۰۹۸۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۷۹ مناقصه
۲۰۹۸۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۷۸ مناقصه
۲۰۹۸۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۷۶ مناقصه
5098005701000018 مزایده
5098005701000017 مزایده
۲۰۹۸۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۷۴ مناقصه
  مزایده
  فراخوان