جزییات مناقصه و مزایده

تکمیل پارک ریشهر

مناقصه

9620

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

۱۳ خرداد ۱۳۹۷ ۱۱:۴۴

۱۳ خرداد ۱۳۹۷ ۱۱:۴۴

۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ۱۱:۴۴

ریال

داخلی

عادی

۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ۱۱:۴۴

استان: بوشهر, شهر: بوشهر
شهرداری مرکزی بندر بوشهر

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه