جزییات مناقصه و مزایده

تکمیل پارک ریشهر

مناقصه

9620

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

۱۳ خرداد ۱۳۹۷ ۱۱:۴۴

۱۳ خرداد ۱۳۹۷ ۱۱:۴۴

۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ۱۱:۴۴

ریال

داخلی

عادی

۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ۱۱:۴۴

استان: بوشهر, شهر: بوشهر
شهرداری مرکزی بندر بوشهر

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.