جزییات مناقصه و مزایده

تهیه و حمل و پخش و تسطیح مصالح سنگی جهت اداره فنی و امانی و پروژه های عمرانی سطح شهر بوشهر

مناقصه

2098005701000046

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
فراخوان خرید مصالح 57.40 e2d04cdf-5450-4755-a9e0-f0d95d794cfc.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه