جزییات مناقصه و مزایده

فروش ماشین آلات عمرانی و خودروهای مازاد بر نیاز شهرداری بندر بوشهر

مزایده

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
فروش ماشین آلات عمرانی و خودروهای مازاد بر نیاز شهرداری بندر بوشهر 315.00 aedd8e60-3c9e-494f-a4c9-aa763083d69a.doc