جزییات مناقصه و مزایده

فروش اموال و تجهیزات اسقاطی و بلا استفاده و مازاد بر نیاز شهرداری بندر بوشهر

مزایده

۱۰۹۸۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۳

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
فروش اموال و تجهیزات اسقاطی و بلا استفاده و مازاد بر نیاز شهرداری بندر بوشهر 310.50 5f5fc906-7cea-478e-8ecd-8ccb0ca409b3.doc