جزییات مناقصه و مزایده

تهیه و نصب تابلوهای هدایت مسیر تقاطع آزادی

مناقصه

۲۰۹۸۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۵۷

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
تهیه و نصب تابلوهای هدایت مسیر تقاطع آزادی 58.90 cbdd34d1-10b0-427b-817e-2b09bab48cd0.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه