جزییات مناقصه و مزایده

تهیه و نصب تابلوهای هدایت مسیر تقاطع آزادی

مناقصه

۲۰۹۸۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۵۷

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
تهیه و نصب تابلوهای هدایت مسیر تقاطع آزادی 58.90 cbdd34d1-10b0-427b-817e-2b09bab48cd0.docx