جزییات مناقصه و مزایده

مزایده ساختمان موصوف به نگین

مزایده

4060

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

۱۰ شهریور ۱۳۹۷ ۰۹:۲۲

۱۱ شهریور ۱۳۹۷ ۰۹:۲۲

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
مزایده ساختمان موصوف به نگین 77.00 78426957-b8e8-4a6c-b0b9-c2a6c0d5d2d0.doc