جزییات مناقصه و مزایده

سرای محله خواجه ها و ...

مناقصه

2098005701000054

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
فراخوان سه پروژه 55.73 654f4a5d-5ad7-4c0f-a325-722528be4401.docx