جزییات مناقصه و مزایده

فروش شش دانگ ملک

مزایده

۲۰۹۸۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۲

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
فروش شش دانگ ملک 55.00 70f1718d-87b0-4907-a35a-8776cd470ac3.doc