جزییات مناقصه و مزایده

تهیه و حمل و پخش و تسطیح مصالح سنگی جهت راستگرد امام علی فاز دوم

مناقصه

2098005701000065

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
تهیه و حمل و پخش و تسطیح مصالح سنگی جهت راستگرد امام علی فاز دوم 55.97 6e372b5f-719e-41e0-a6dc-b00b48045b0d.docx