جزییات مناقصه و مزایده

تهیه و حمل و پخش و تسطیح مصالح سنگی جهت اداره فنی و امانی

مناقصه

2098005701000066

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
تهیه و حمل و پخش و تسطیح مصالح سنگی جهت اداره فنی و امانی 56.07 c6f335bb-4f17-4d15-8642-ec441f29096b.docx