جزییات مناقصه و مزایده

جابه جایی شبکه توزیع برق تقاطع غیر همسطح مطهری

مناقصه

۲۰۹۸۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۶۸

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
جابه جایی شبکه توزیع برق تقاطع غیر همسطح مطهری 55.33 6a9cff50-8476-4c63-a6f7-4fabad3ed51e.docx