جزییات مناقصه و مزایده

بهره برداری از زمین واقع در بلوار شهید قره نی به منظور بازارچه هفتگی شهرداری بندر بوشهر

مزایده

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
بهره برداری از زمین واقع در بلوار شهید قره نی به منظور بازارچه هفتگی شهرداری بندر بوشهر 45.50 1c9e0265-0d0c-4bb4-8ba9-72ac0edf39a7.doc