جزییات مناقصه و مزایده

مزایده واگذاری اداره امور زمین های ورزشی

مزایده

1784

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

۲۰ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷:۵۸

۳ مهر ۱۳۹۷ ۰۷:۵۸

۴ مهر ۱۳۹۷ ۰۷:۵۸

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
مزایده واگذاری اداره امور زمین های ورزشی 199.00 e688c279-3c33-4aeb-aaf9-6d9a40a219d1.doc