جزییات مناقصه و مزایده

جمع آوری پسماند خشک و تفکیک در مبدا

مزایده

۵۰۹۸۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۱۴

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
جمع آوری پسماند خشک و تفکیک در مبدا 308.00 91cf6e1e-99c0-4d3f-91eb-a6cc202a5278.doc