جزییات مناقصه و مزایده

اصلاح هندسی خیابان ریشهر

مناقصه

2098005701000073

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اصلاح هندسی خیابان ریشهر 58.83 44438d5b-e3a4-4cf8-bbf3-84d13b61e198.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه