جزییات مناقصه و مزایده

اصلاح هندسی خیابان ریشهر

مناقصه

2098005701000073

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اصلاح هندسی خیابان ریشهر 58.83 44438d5b-e3a4-4cf8-bbf3-84d13b61e198.docx