جزییات مناقصه و مزایده

احداث و بهره برداری بازارچه های محلی در سطح شهر بوشهر

مزایده

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
احداث و بهره برداری بازارچه های محلی در سطح شهر بوشهر 48.50 8983939a-94fb-4bbb-bfdd-7a816bf96b18.doc