جزییات مناقصه و مزایده

جابه جایی شبکه توزیع برق تقاطع غیر همسطح مطهری

مناقصه

۲۰۹۸۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۷۴

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
جابه جایی شبکه توزیع برق تقاطع غیر همسطح مطهری 58.39 c3b75d01-75dc-45e9-8b13-fe6c92577350.docx