جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه برونسپاری خدمات آرامستان بهشت صادق شهر بوشهر

مناقصه

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

۸ مهر ۱۳۹۷ ۱۱:۱۷

۹ مهر ۱۳۹۷ ۱۱:۱۷

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
مناقصه برونسپاری خدمات آرامستان بهشت صادق شهر بوشهر 44.00 21ffc84b-8c28-421d-9d76-67eae8a7b080.doc