جزییات مناقصه و مزایده

بهره برداری از غرفه های نوروزی

مزایده

5098005701000017

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
بهره برداری از غرفه های نوروزی 81.00 e0193e10-7c07-485a-b6d1-f1af4656f564.doc