جزییات مناقصه و مزایده

اجرای المان شهدای خلیج فارس

مناقصه

۲۰۹۸۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۸۲

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای المان شهدای خلیج فارس 56.87 8acb4227-318f-4162-b958-fc6caea7da3c.docx