جزییات مناقصه و مزایده

اجرای المان شهدای خلیج فارس

مناقصه

۲۰۹۸۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۸۲

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای المان شهدای خلیج فارس 56.87 8acb4227-318f-4162-b958-fc6caea7da3c.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه