جزییات مناقصه و مزایده

تجدید فراخوان مزایده عمومی(بهره برداری از زمین واقع در بلوار شهید قره نی به منظور بازارچه هفتگی شهرداری بندر بوشهر)

مزایده

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
تجدید فراخوان مزایده عمومی 46.00 56471ea7-6e28-4c89-8b66-bbab8b4b0bb2.doc