جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه تامین خودرو

مناقصه

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

۷ مهر ۱۳۹۷ ۱۱:۲۲

۸ مهر ۱۳۹۷ ۱۱:۲۲

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
مناقصه تامین خودرو 47.00 83c59cd1-2d4d-42eb-abbe-fcd0fd0f966a.doc

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه