جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه تامین خودرو

مناقصه

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

۷ مهر ۱۳۹۷ ۱۱:۲۲

۸ مهر ۱۳۹۷ ۱۱:۲۲

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
مناقصه تامین خودرو 47.00 83c59cd1-2d4d-42eb-abbe-fcd0fd0f966a.doc