جزییات مناقصه و مزایده

فروش شش دانگ زمین

مزایده

۲۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۱

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
فروش شش دانگ زمین 55.50 69e1fd2f-9b33-4ecf-9240-ce86eb9d4588.doc