جزییات مناقصه و مزایده

بهره برداری از زمین واقع در بلوار شهید قره نی به منظور بازارچه هفتگی شهرداری بندر بوشهر

مزایده

5099005701000001

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
بهره برداری از زمین واقع در بلوار شهید قره نی به منظور بازارچه هفتگی شهرداری بندر بوشهر 45.00 6f1588dd-f007-4918-9906-86d259b93f38.doc