جزییات مناقصه و مزایده

اصلاحیه مناقصه تامین خودرو

مناقصه

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

۷ مهر ۱۳۹۷ ۱۰:۵۴

۷ مهر ۱۳۹۷ ۱۰:۵۴

۸ مهر ۱۳۹۷ ۱۰:۵۴

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اصلاحیه مناقصه تامین خودرو 47.50 2028f770-d4f3-4cc5-b760-a44da4b1c14b.doc

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه