جزییات مناقصه و مزایده

اصلاحیه مناقصه تامین خودرو

مناقصه

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

۷ مهر ۱۳۹۷ ۱۰:۵۴

۷ مهر ۱۳۹۷ ۱۰:۵۴

۸ مهر ۱۳۹۷ ۱۰:۵۴

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اصلاحیه مناقصه تامین خودرو 47.50 2028f770-d4f3-4cc5-b760-a44da4b1c14b.doc