جزییات مناقصه و مزایده

برونسپاری خدمات اداری شهرداری بندر بوشهر و سازمانهای وابسته

مناقصه

۲۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۸

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
برونسپاری خدمات اداری شهرداری بندر بوشهر و سازمانهای وابسته 43.00 e9c02b2d-1aed-4a42-b801-20331cb3512e.doc

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه