جزییات مناقصه و مزایده

اجرای اصلاح و روکش آسفالت گذر شرقی بازار ماهی فروشان شهر بوشهر

مناقصه

2099005701000018

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای اصلاح و روکش آسفالت گذر شرقی بازار ماهی فروشان شهر بوشهر 58.87 dda07a12-b8a8-435a-80a6-43babfe66775.docx