جزییات مناقصه و مزایده

خط کشی محوری معابر سطح شهر

مناقصه

2099005701000020

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خط کشی محوری معابر سطح شهر 58.63 7a116c89-5187-4ef4-8d9c-604f55bcc8be.docx