جزییات مناقصه و مزایده

اجرای زمین چمن مصنوعی پارکهای سطح شهر ( آزادگان , صدف , نسیم و امامزاده جعفر )

مناقصه

2099005701000022

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای زمین چمن مصنوعی پارکهای سطح شهر ( آزادگان , صدف , نسیم و امامزاده جعفر ) 55.62 5bd762c8-d71a-4e32-9964-ff2d9560cb0f.docx