جزییات مناقصه و مزایده

برون سپاری اجرائیات ( رفع سد معبر و گشت ساختمانی و کنترل تخلفات ساختمانی ) در منطقه یک و دو شهر بوشهر

مناقصه

2099005701000028

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
برون سپاری اجرائیات ( رفع سد معبر و گشت ساختمانی و کنترل تخلفات ساختمانی ) در منطقه یک و دو شهر بوشهر 45.00 1593951e-352e-4a5f-a25a-5dd8cef7270e.doc

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه