جزییات مناقصه و مزایده

اجرای رنگ آمیزی جداول سطح بوشهر

مناقصه

2099005701000031

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای رنگ آمیزی جداول سطح بوشهر 60.55 7e575f81-fd1d-48f8-a02c-46037419f19b.docx