جزییات مناقصه و مزایده

خدمات پسماند شهری منطقه یک شهر بوشهر

مناقصه

2099005701000030

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خدمات پسماند شهری منطقه یک شهر بوشهر 45.50 9f3dc6b1-446f-4199-8bf9-718020ba30eb.doc