جزییات مناقصه و مزایده

خرید مصالح جهت مصرف در اداره فنی و امانی شهرداری بوشهر

مناقصه

۲۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۳۴

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خرید مصالح جهت مصرف در اداره فنی و امانی شهرداری بوشهر 60.71 124cde8e-e226-42ca-986d-57a28aa4d56a.docx