جزییات مناقصه و مزایده

خرید مصالح جهت مصرف در اداره فنی و امانی شهرداری بوشهر

مناقصه

۲۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۳۴

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خرید مصالح جهت مصرف در اداره فنی و امانی شهرداری بوشهر 60.71 124cde8e-e226-42ca-986d-57a28aa4d56a.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه